InloggenAanmelden

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van erfemissie.nl zoals Broos Water / ZLTO deze aanbiedt. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op deze website aan u aanbieden.

Toezicht & Handhaving

Vanaf het moment van aanmelding geeft een individuele boer aan dat hij actief aan de slag wil met vermindering van erfemissie. Vanuit het project willen we deze deelnemer stimuleren en faciliteren totdat het gewenste resultaat is bereikt. Van belang is om helder te zijn naar de (potentiele) deelnemers hoe er dan wordt omgegaan met toezicht en handhaving.

 De maatregelen voor erfemissie zijn verwoord in het Activiteiten Besluit. Het waterschap is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving zover het betrekking heeft op de oppervlaktewaterkwaliteit. Tevens wordt er door de omgevingsdienst en gemeenten gecontroleerd op overige milieuregels, zoals bijvoorbeeld op bodemkwaliteit. Onderstaande afspraken hebben alleen en uitsluitend te maken met de bevoegdheid van het waterschap, dus gericht op oppervlaktewaterkwaliteit.

Vanaf het moment van aanmelding en totdat de uiterlijke termijn is verstreken voor het uitvoeren van de te nemen maatregelen worden de gemaakte afspraken door het waterschap in het toezichtstraject gerespecteerd. Dit houdt in dat de afspraken in overleg met het waterschap worden gemaakt en vanuit toezicht en handhaving als hersteltermijn worden beschouwd. Uitgangspunt voor de deelnemers blijft zorgvuldig handelen. Bij excessen en calamiteiten kan handhavend opgetreden worden.

Voor de duidelijkheid, toezicht op de percelen, toezicht door de omgevingsdienst, toezicht op handelen door de ondernemer, toezicht bij een acute vervuiling en dergelijke blijft aan de orde. Op eventuele voorkomende excessen wordt vanzelfsprekend gehandhaafd, ook als het waterschap bevoegd gezag is.

De omgevingsdienst en gemeenten zullen geïnformeerd worden over dit project en de afspraken met betrekking tot toezicht. De omgevingsdienst en gemeenten hoeven zich in principe niet te conformeren aan deze afspraken, maar we willen voorkomen dat er in de praktijk vervelende situaties ontstaan betreffende toezicht. Op het moment dat zo’n situatie zich openbaart zal dit in goed overleg besproken worden door het betreffende waterschap, de omgevingsdienst en/of gemeente om hier een pragmatisch oplossing voor te vinden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie binnen de applicatie is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Broos Water is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op erfemissie.nl te hergebruiken. Deze applicatie is Intellectueel eigendom van Broos Water.

Geen garantie op juistheid

Broos Water / ZLTO streven naar een zo actueel mogelijke applicatie en hebben de inhoud met de grootst mogelijk zorg en aandacht samengesteld. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op en/of de inhoud van erfemissie.nl onvolledig en/of onjuist zijn, of fouten bevatten die herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, dan kunnen Broos Water / ZLTO daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Indien u op basis van de inhoud van erfemissie.nl maatregelen neemt of aanpassingen op uw bedrijf en of de bedrijfsvoering doorvoert, dan kunnen wij geen aansprakelijk aanvaarden voor de eventuele schade welke ontstaat als gevolg hiervan.

De informatie, producten en of maatregelen op erfemissie.nl worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht om informatie, producten en of maatregelen te wijzigen, te verwijderen en of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande kennisgeving.  

Broos Water / ZLTO aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie en gegevens waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.